BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CV số 14/ĐNB-HĐQT CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2021.01.29 - CV - 09 - DNB - HDQT - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2021.01.11 CV02 DNB HDQT CBTT chi tiêu KHKD 2021 PSE

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

 2020.10.23 - CV157 DNB TCHC về việc chi trả cổ tức năm 2019

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.07.28 - CV43 DNB HDQT danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn