BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT -lựa chọn đơn vị kiển toán BCTC năm 2024

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT –Nghị quyết và Biên bản và phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của PSE

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của PSE