BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT - Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT - Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT - Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Thông tin chi tiết xem file đính kèm :

CBTT - DS cổ đông lớn