BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

 2020.10.23 - CV157 DNB TCHC về việc chi trả cổ tức năm 2019

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.07.28 - CV43 DNB HDQT danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.07.20 - CV40 DNB HDQT CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.05.26 - CV30 DNB HDQT CBTT biên bản & nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.05.11 - CV27 DNB HDQT CBTT tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

2020.05.11 - Thư mời dự ĐHĐCĐ ngày 25.05.2020.pdf