BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT Thay đổi nhân sự

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT danh sách cổ đông lớn

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

Ky HĐ

CBTT Lựa chọn ĐVKT

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CV 33 CBTT Thư Mời

Tài liệu cập nhật , bổ sung