BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin chi tiết xem file đính kèm :

CBTT chi trả cổ tức năm 2020

Thông tin chi tiết xem file đính kèm :

CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT – Danh sách cổ đông lớn

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT - hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT - công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.