BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT - hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT - công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT - điều chỉnh mức nộp NSNN năm 2020 theo kiến nghị của KTNN

CBTT về thông tin thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT về thông tin thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

CBTT - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

          - Thay đổi nhân sự                                    

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Thay đổi nhân sự