BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Thông báo đề cử/ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty

Thông tin chi tiết xem các file đính kèm dưới đây:

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CV số 28/ĐNB-HĐQT CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

20210406-CV-23-DNB-HDQT-CBTT gia hạn tgian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CV số 14/ĐNB-HĐQT CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2021