BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Chi tiết xin xem file đính kèm) 

pdf2018-04-02_-_CV23_DNB_HDQT_CBTT_chi_tieu_ke_hoach_SXKD_nam_2018_cua_PSE.pdf

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdfChốt danh sách cổ đông

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdfBC kết quả CP của người giao dịch nội bộ

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2017-07-28-BC53-BC-HDQT-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-Cty-6-thang-dau-nam-2017.pdf

pdf2018-01-25-BC08-BC-HDQT-BC-tinh-hinh-QTri-Cty-nam-2017.pdf

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdfCông bố thông tin ký HĐ kiểm toán