BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.07.20 - CV40 DNB HDQT CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.05.26 - CV30 DNB HDQT CBTT biên bản & nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.05.11 - CV27 DNB HDQT CBTT tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

2020.05.11 - Thư mời dự ĐHĐCĐ ngày 25.05.2020.pdf

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.05.06 - CV25 DNB HDQT CBTT gia hạn thời gian tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của PSE

Thông tin chi tiết xin file đính kèm:

2020.04.10 - CV21 DNB HDQT CBTT tạm hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của PSE