BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2019.07.26 - CV45 DNB HDQT CBTT về chi trả cổ tức năm 2018

 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2019.07.26 - CV109 DNB HDQT DS cổ đông nhà nước cổ đông lớn

 

Chi tiết xem file đính kèm

2019.07.08 - CV38 DNB HDQT CBTT Hợp đồng cung cấp DV kiểm toán BCTC năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm:

2019.07.04 - CV37 DNB HDQT CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2019.04.11 - CV26 DNB HDQT CBTT BB & Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019