BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chi tiết xin xem file đính kèm:

2019.03.29 - CV22 DNB HDQT CBTT tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

Chi tiết xin xem file đính kèm:

2019.03.01 - CV13 DNB HDQT CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Chi tiết file đính kèm:

CV11 DNB HDQT CBTT KH Kinh doanh 2019 của PSE

Chi tiết file đính kèm:

2018.12.20_-_CV83_DNB_HDQT_CBTT_điều_chỉnh_Chỉ_tiêu_KHKD_2018.pdf

Chi tiết xin xem file đính kèm

pdfCV78 DNB HDQT CBTT điều chỉnh BCTC năm 2016 & 2017