BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Подробнее на сайте: https://maincredit.ruhttps://hotsnews.ru https://priornews.ru https://estascredit.ruhttps://leadingnews.ru
https://prime-pc.ruGo to top of pagehttps://news101.ruhttps://automobyle.ruhttps://holdnews.ruhttps://newsexplore.ruhttps://newshead.ru https://flarenews.ru https://topallnews.ruhttps://pc-room.ruhttps://ultimnews.ru

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ thông báo cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

Công ty xin thông báo để Quý cổ đông cập nhật thông tin và tham dự cuộc họp

Thông báo cập nhật và bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

Thư mời cổ đông (tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến)

 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

17.06.2021: Điều chỉnh hình thức tổ chức ĐHĐCĐ 2021

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

Danh sách nhân sự ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS Công ty

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Thông báo đề cử/ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty

Thông tin chi tiết xem các file đính kèm dưới đây: