BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.05.06 - CV25 DNB HDQT CBTT gia hạn thời gian tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của PSE

Thông tin chi tiết xin file đính kèm:

2020.04.10 - CV21 DNB HDQT CBTT tạm hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của PSE

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.03.04 - CV14 DNB HDQT CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.01.30 - CV10 DNB -HDQT CBTT DS Cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.01.20 - BC09 BC HDQT báo cáo tình hình quản trị Công ty