BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.01.30 - CV10 DNB -HDQT CBTT DS Cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.01.20 - BC09 BC HDQT báo cáo tình hình quản trị Công ty

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.01.06 - CV02 DNB HDQT CBTT chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2020 của PSE

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2019.12.03 - CV62 CBTT điều chỉnh KHKD năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm:

2019.08.15 - CV121 DNB TCHC chi trả cổ tức năm 2018