BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2017-07-28-BC53-BC-HDQT-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-Cty-6-thang-dau-nam-2017.pdf

pdf2018-01-25-BC08-BC-HDQT-BC-tinh-hinh-QTri-Cty-nam-2017.pdf

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdfCông bố thông tin ký HĐ kiểm toán

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdfCV135 DNB-HDQT-CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 & Nghị quyết phê duyệt

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2017-04-10-BB-phien-hop-DHDCD-thuong-nien-2017.pdf

pdf2017-04-10-NQ-phien-hop-DHDCD-thuong-nien-2017.pdf