BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT - Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Thông tin chi tiết xem file đính kèm :

CBTT - DS cổ đông lớn

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu CP

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2021.12.29: CBTT- Ban hành Quy định Hướng dẫn cấp lại Giấy chứng nhânh sở hữu CP (đối với cổ đông chưa lưu ký)

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2021.12.15: CBTT- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp