3 00059 Kali Phu My  

Kali Phú Mỹ 

Mã số :00059

Thành phần: 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 61%
Độ ẩm: 0,5%

Loại cây:

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau, màu

 4 KALI MIENG Phu My 2019 cai tien

 

Kali Phú Mỹ Miểng MOP

Mã số: 00059

Thành phần: 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 61%
Độ ẩm: 0,5%

Loại cây:

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau, màu

 5 KALI BOT Phu My 2019 cai tien  

Kali Phú Mỹ Bột MOP

Mã số :00059

Thành phần:  

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 61%

Độ ẩm: 0,5%

Loại cây: 

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn trái, Rau màu