BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chi tiết file đính kèm:

2018.12.20_-_CV83_DNB_HDQT_CBTT_điều_chỉnh_Chỉ_tiêu_KHKD_2018.pdf

Chi tiết xin xem file đính kèm

pdfCV78 DNB HDQT CBTT điều chỉnh BCTC năm 2016 & 2017

Chi tiết xin xem file đính kèm

pdf20181012-CV72 DNB HDQT CBTT

Chi tiết xin xem file đính kèm

pdf2018.07.06 - CV48 DNB HDQT công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2018.06.26 - CV46 & NQ79 HĐQT CBTT Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018