BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT – Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của PSE

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT Việc chi trả cổ tức năm 2021

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT Thay đổi nhân sự