BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CV 18/ĐNB-HĐQT v/v CBTT báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CV 05/ĐNB-HĐQT: CBTT Báo cáo tài chính Qúy 4 năm 2020

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.10.19 - CV57 DNB HDQT CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2020

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.08.14 - CV45 ĐNB HĐQT CBTT BCTC giữa niên độ đã được soát xét

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.07.16 - CV34 DNB HDQT CBTT báo cáo tài chính qúy 2.2020