BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.10.19 - CV57 DNB HDQT CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2020

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.08.14 - CV45 ĐNB HĐQT CBTT BCTC giữa niên độ đã được soát xét

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.07.16 - CV34 DNB HDQT CBTT báo cáo tài chính qúy 2.2020

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.04.15 - CV23 DNB HDQT CBTT Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.03.16 - CV16 DNB HDQT CBTT Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019