BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT- Báo cáo tài chính Q2/2023

CV 48 DNB HĐQT Giải trình lợi nhuận sau thuế Q2.2023

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT – Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT - Báo cáo tài chính Q4/2022

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022