BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT Báo cáo tài chính Q4/2023 của PSE

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT Báo cáo tài chính Quý 3/2023

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CV 51 DNB HDQT CBTT BCTC giữa niên độ đã được soát xét

CV 52 DNB HDQT giải trình lợi nhuận sau thuế chênh lệch so với thực hiện cùng kỳ

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT- Báo cáo tài chính Q2/2023

CV 48 DNB HĐQT Giải trình lợi nhuận sau thuế Q2.2023