Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ thông báo cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

Công ty xin thông báo để Quý cổ đông cập nhật thông tin và tham dự cuộc họp

Thông báo cập nhật và bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021