BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Download Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

pdfCCTT_Le_Duc_Thuan.pdf

pdfCCTT_Nguyen_Van_Son.pdf

Thực hiện quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCO SE) công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 11/01/2015 về việc thay đổi nhân sự Công ty như sau:

pdf(Chi tiết xin xem file đính kèm)

(Chi tiết xin xem file đính kèm) pdf(1)(2)