+ Dung môi chống kết khối (Pour point depressant – PPD).
+ Dầu chống xủi bọt (Defoamer/Anti - foamer)
+ Chất chống ăn mòn (Corrosion Inhibitor)
+ Nhũ tương chống tạo váng (Demulsifier/Emulsion breaker)