Ông

Chức vụ

Năm sinh

Nơi sinh

Trình độ chuyên môn

Phạm Hùng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

17/12/1969

Quảng Nam

Thạc Sỹ Quản lý kinh tế công

   

Ông

Chức vụ

Năm sinh

Nơi sinh

Trình độ chuyên môn

Lê Đức Thuận

Ủy viên Hội đồng quản trị

20/03/1975

Hà Nội

Cử nhân quản trị kinh doanh

   

Ông

Chức vụ

Năm sinh

Nơi sinh

Trình độ chuyên môn

Nguyễn Quang Tuấn

Ủy viên Hội đồng quản trị

20/02/1961

Quảng Nam

Cử nhân