Ông

Chức vụ

Năm sinh

Nơi sinh

Trình độ chuyên môn

Lê Đức Thuận

Giám đốc Công ty

20/3/1975

Hà Nội

Cử nhân quản trị kinh doanh

   

Ông

Chức vụ

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Nguyễn Tiến Sỹ

Phó Giám đốc Công ty

1967

Cử nhân kinh tế ngành quản trị kinh doanh