Chức vụ

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Phạm Hoài Hương

Trưởng ban kiểm soát

04/04/1976

Cử nhân kinh tế

   

Ông

Chức vụ

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Phạm Thành Long

Thành viên ban kiểm soát

22/09/1976

Cử nhân kinh tế

   

Chức vụ

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Lê Quỳnh Chang

Thành viên ban kiểm soát

09/07/1986

Cử nhân kế toán