TÀI LIỆU QUẢN TRỊ CÔNG TY

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.07.28 - BC42 BC HDQT báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

Đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 16/04/2018.

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2018.04.16 - QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY - CÔNG TY ĐÔNG NAM BỘ

Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 16/04/2018.

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2018.04.16 - ĐIỀU LỆ CÔNG TY CPPBHCDK ĐÔNG NAM BỘ

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2018.01.25 - BC08 BC HDQT BCáo tình hình QTri Cty năm 2017