TÀI LIỆU QUẢN TRỊ CÔNG TY

2021.06.29: CBTT các nội dung đã được ĐHĐC thường niên 2021 thông qua:

  1. Nghị quyết v/v ban hành Điều lệ Công ty
  2. Quyết định v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  3. Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
  4. Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

  1. NQ-37-NQ-ĐHĐCĐ-ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất DK DNB

   2. QD-39-QD-HDQT-ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của công ty

   3. QD-38-QD-HDQT-ban hành Quy chế hoạt động của HDQT công ty

   4. QD-40-QD-DNB-ban hành Quy chế hoạt động của BKS Cty

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2021.01.29 - BC - 08 - BC - HDQT - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.07.28 - BC42 BC HDQT báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

Đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 16/04/2018.

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2018.04.16 - QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY - CÔNG TY ĐÔNG NAM BỘ