TÀI LIỆU QUẢN TRỊ CÔNG TY

Подробнее на сайте: https://maincredit.ruhttps://automobyle.ru https://leadingnews.ru https://holdnews.ru https://hotsnews.ruGo to top of pagehttps://priornews.ruhttps://news101.ruhttps://flarenews.ruhttps://topallnews.ru https://prime-pc.ru https://pc-room.ru https://newsexplore.ruhttps://newshead.ruhttps://ultimnews.ruhttps://estascredit.ru

2021.06.29: CBTT các nội dung đã được ĐHĐC thường niên 2021 thông qua:

  1. Nghị quyết v/v ban hành Điều lệ Công ty
  2. Quyết định v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  3. Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
  4. Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

  1. NQ-37-NQ-ĐHĐCĐ-ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất DK DNB

   2. QD-39-QD-HDQT-ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của công ty

   3. QD-38-QD-HDQT-ban hành Quy chế hoạt động của HDQT công ty

   4. QD-40-QD-DNB-ban hành Quy chế hoạt động của BKS Cty

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2021.01.29 - BC - 08 - BC - HDQT - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.07.28 - BC42 BC HDQT báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

Đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 16/04/2018.

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2018.04.16 - QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY - CÔNG TY ĐÔNG NAM BỘ

Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 16/04/2018.

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2018.04.16 - ĐIỀU LỆ CÔNG TY CPPBHCDK ĐÔNG NAM BỘ