2021.06.29: CBTT các nội dung đã được ĐHĐC thường niên 2021 thông qua:

  1. Nghị quyết v/v ban hành Điều lệ Công ty
  2. Quyết định v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  3. Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
  4. Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

  1. NQ-37-NQ-ĐHĐCĐ-ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất DK DNB

   2. QD-39-QD-HDQT-ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của công ty

   3. QD-38-QD-HDQT-ban hành Quy chế hoạt động của HDQT công ty

  4. QD-40-QD-DNB-ban hành Quy chế hoạt động của BKS Cty