TÀI LIỆU QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 16/04/2018.

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2018.04.16 - ĐIỀU LỆ CÔNG TY CPPBHCDK ĐÔNG NAM BỘ

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2018.01.25 - BC08 BC HDQT BCáo tình hình QTri Cty năm 2017

pdf(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf(Chi tiết xin xem file đính kèm)