TÀI LIỆU QUẢN TRỊ CÔNG TY

Thông qua các văn bản pháp luật và điều lệ, ngày 19/05/2011 công bố quyết định về việc Ban hành Quy trình công bố thông tin của công ty cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ...

Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 15/04/2013.