BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của PVFCCo SE

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (sau kiểm toán).

Tên File Tải Về
 Năm 2011 
 Báo cáo tài chính Quý I/2011  
 Báo cáo tài chính Quý II/2011  
 Báo cáo tài chính Bán niên 2011  download
 Báo cáo tài chính Quý III/2011  
 Báo cáo tài chính Quý IV/2011  
 Báo cáo tài chính Năm 2011  
 Báo cáo thường niên  
Năm 2010 
 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2010  
 Báo cáo tài chính Quý I/2010 (công ty mẹ)  
 Báo cáo tài chính Quý I/2010 (hợp nhất)  
 Báo cáo tài chính Quý II/2010 (công ty mẹ)  
 Báo cáo tài chính Quý II/2010 (hợp nhất)  
 Báo cáo tài chính Quý III/2010 (công ty mẹ)  
 Báo cáo tài chính Quý III/2010 (hợp nhất)  
 Báo cáo tài chính Quý IV/2010 (công ty mẹ)  
 Báo cáo tài chính Quý IV/2010 (hợp nhất)  
 BCTC 2010 đã kiểm toán (Cty mẹ)  
 BCTC 2010 đã kiểm toán (BC hợp nhất)