BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdfBCTC Quý 3 2018

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2018.08.09 - CBTT 56DNB.HĐQT BCTC giữa niên độ đã được soát xét

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2018.07.16 - CV51 DNB HDQT CBTT báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2018.04.17 - CV27 DNB HDQT CBTT BC tài chính Quý 1 năm 2018.pdf

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdfBC-tai-chinh-da-kiem-toan-2018.pdf

pdfCBTT-BC-tai-chinh-da-kien-toan.pdf

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdfBáo cáo tài chính quý 4 năm 2017