BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdfBáo cáo tài chính quý 4 năm 2017

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdfPSE - Báo cáo tài chính Q3 năm 2017

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdfBCTC bán niên 2017

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdfCBTT báo cáo tài chính quý 02.2017

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdfPSE - Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf(1)

pdf(2)