BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Căn cứ:- Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về
   việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.....

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu lên sàng chứng khoán của
Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

NGHỊ QUYẾT

V/v: điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của
Công ty cổ phần Phân bón  và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ