BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin chi tiết

Ngày 22/09/2011, Công ty PVFCCo-SE tạm ứng cổ tức đợt I năm 2011.

Ngày 20/9/2011, HĐQT PVFCCo-SE thông qua Nghị quyết về tạm ứng chi trả cổ tức đợt I năm 2011.

Ngày 30/06/2011, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM chấp thuận chủ trương niêm yết cho Công Ty Cổ Phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Ngày 03/06/2011, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu

Tên chứng khoán: cổ phiếu Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
Mã chứng khoán: DPM
Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5/2011