TIN TỨC CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013)

Kính gửi: Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

               Trung tâm Lưu kí Chứng khoán Việt Nam

 Ngày 31/12/2011 Công ty cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ lập Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông...

Ngày 04/03/2011 Công ty cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ lập Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông...

Ngày 04/03/2011 Công ty cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ đã lập Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông ...

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (mã chứng khoán: DPM) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phiếu quỹ.