5 KALI BOT Phu My 2019 cai tien  Kali Phú Mỹ Bột MOP
Mô tả 
 Mã số:  00059
 Loại phân:  Phân Kali Clorua
 Hàm lượng dinh dưỡng:

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 61%

Độ ẩm: 0,5%;

 Phương thức sử dụng: Bón rễ (b,m)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng

 

Hướng dẫn sử dụng

  Cây lương thực:

  Bón lót: 30 - 200 kg/ha
  Bón thúc: 30 - 300 kg/ha/vụ

  Cây công nghiệp:

  Bón lót: 50 - 800 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 1.000 kg/ha/vụ

  Cây ăn quả (trái):

  Bón lót: 50 - 800 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 1.000 kg/ha/vụ

  Cây rau, màu:

  Bón lót: 30 - 200 kg/ha
  Bón thúc: 30 - 500 kg/ha/vụ