Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức như sau:
Tên chứng khoán: cổ phiếu Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
Mã chứng khoán: DPM
Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5/2011
Mục đích: chi trả cổ tức bằng tiền mặt, đợt 2 năm 2010
Tỷ lệ thanh toán đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
Thời gian thanh toán: 25/5/2011

Thông tin chi tiết, vui lòng download tại đây