TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẤU KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ
HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

 

   

Số: 456/ĐNB - KD

V/v thông báo chương trình học bổng
Đạm Phú Mỹ năm học 2015 - 2016 dành cho
con Đại lý, CBNN, Nông dân giỏi, QLTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TRAO HỌC BỔNG DPM
CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016

 

Kính gửi:

 

- Quý Đại lý/Cửa hàng cấp 2 trong hệ thống phân phối của Công ty

- Cán bộ Nông nghiệp, Nông dân giỏi, Quản lý thị trường khu vực Đông Nam Bộ

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) triển khai chương trình học bổng Đạm Phú Mỹ năm học 2015 - 2016, nhằm động viên, khích lệ con Đại lý/Cửa hàng cấp 2 trong hệ thống phân phối của Công ty, con Cán bộ nông nghiệp, con Nông dân giỏi và con Quản lý thị trường hiện tại đang theo học tại các trường Đại Học hoặc tương đương cụ thể như sau:

1. đối tượng xét trao học bổng Đạm Phú Mỹ năm học 2015 - 2016:

- Là con của Đại lý/Cửa hàng cấp 2 trở xuống, trong hệ thống phân phối của PVFCCo SE, con Cán bộ nông nghiệp, con Nông dân giỏi và con Quản lý thị trường khu vực Đông Nam Bộ.

2. Loại học bổng, giá trị tiêu chuẩn nhận học bổng:

- Tổng số lượng học bổng trao tặng năm học 2015 - 2016: là 13 suất học bổng khuyến khích.

- Mức học bổng: 5 triệu đồng/suất

- Tiêu chuẩn: Sinh viên các trường Đại học chính quy trong nước hoặc tương đương (Trường công lập hoặc dân lập học hệ tập trung) có kết quả học tập cụ thể như sau:

  • Thang điểm 10: Kết quả học tập có điểm trung bình từ 6,5 trở lên;
  • Thang điểm 4: Kết quả học tập có điểm trung bình từ 2,6 trở lên và đối với sinh viên năm nhất có điểm thi quốc gia đạt tổng cộng 24 điểm trở lên và không có môn nào dưới 5 điểm.

3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

- Đơn đăng ký học bổng Đạm Phú Mý (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (có dán ảnh)

- Bảng điểm năm học 2014 - 2015, hoặc bảng sao giấy báo điểm thi Đại học và giấy báo nhập học (đối với sinh viên năm 1)

- Giáy xác nhận sinh viên trường đang theo học.

- Bản sao CMND.

- Giấy chứng nhận đạt giải các kỳ thi Quốc gia, Quốc tế (nếu có)

- Giấy chứng nhận đạt giải nghiên cứu khoa học (nếu có)

- Bản photo bái báo được đăng trên tạp chí khoa học (nếu có)

- Tóm tắt đề tài nghiên cứu đại giải hoặc được đăng báo (nếu có)

4. Trình tự xét duyệt:

a. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/11/2015
b. Thời gian xét duyệt và công bố kết quả trong tháng 12/2015
c. Trong trường hợp hồ sơ tiêu chuẩn nhiều hơn chỉ tiêu của Công ty trao tặng, Công ty sẽ lựa chọn căn cứ trên kết quả học tập của các sinh viên theo thứ tự từ cao đến thấp.
d. Tổ chức trao học bổng: Trong tháng 12/2015

5. Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Địa chỉ: 26 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: 08.35111 999, Fax: 08.35 111 666

Cán bộ trực tiếp theo dõi và thực hiện:

Ông Võ Phi Dũng - Phòng Kinh Doanh: 08 2 5111 999 ext 612;
Di động: 0908 227 960

Trân trọng !

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng học bổng TCT (b/c)
- HĐQT, BKS, BGĐ (b/c)
- PKD, P TCKT, Các CN (p/h t/h)
- Lưu: VT, KD, PD.01 .

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 


Nguyễn Tiến Sỹ

 


 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐẠM PHÚ MỸ
-------------------------------------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG ĐẠM PHÚ MỸ


THÔNG TIN CÁ NHÂN


1. Họ và tên:

2. Ngày tháng năm sinh:

3. Nguyên quán:

4. Địa chỉ liên hệ:

5. Email:

6. Điện thoại:

7. Đại học đang theo học:

8. Ngành học:

9. Tên Thầy/Cô Trưởng khoa:

10. Địa chỉ:

11. Điện thoại:

12. Kết quả thi đại học:

13. Kết quả học tập:

14. Hãy đánh dấu mức độ thành thạo ngoại ngữ vào các ô sau: 5 = rất tốt, 0 = không biết

Ngoại ngữ 5 4 3 2 1 0
Tiếng Anh            
Tiếng Pháp            
Tiếng Trung            
Khác            

15. Các thành tích khác:

 

16. Đăng ký tham gia học bổng: Học bổng khuyến khích