2 09362 Dam kebo Đạm Phú Mỹ Kebo
Mô tả 
 Mã số:  09362
 Loại phân:  Phân urê
 Hàm lượng dinh dưỡng:

Đạm Tổng số (Nts):46%;

Bo (B): 500 ppm;

Kẽm (Zn): 500 ppm;

Biuret: 1,2%

Độ ẩm: 1%

 Phương thức sử dụng: Bón rễ (b,m)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng

 

Hướng dẫn sử dụng

  Cây lương thực:

  Bón lót: 50 - 200 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 300 kg/ha/vụ

  Cây công nghiệp:

  Bón lót: 50 - 500 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 800 kg/ha/vụ

  Cây ăn quả (trái):

  Bón lót: 50 - 500 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 800 kg/ha/vụ

  Cây rau, màu:

  Bón lót: 50 - 200 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 300 kg/ha/vụ