3              

                       NPK 20 5 5 MUA KHO NPK Phú Mỹ 20 - 5 - 5 +TE
Mô tả 
 Mã số:  Mã số: 00141
 Loại phân: Phân bón hỗn hợp NPK 
 Hàm lượng dinh dưỡng:

Đạm tổng số (Nts): 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%
Độ ẩm: 5%

 Phương thức sử dụng: Bón rễ (h,v)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

 

Hướng dẫn sử dụng

  Cây lương thực:

  Bón lót: 100 - 400 kg/ha
  Bón thúc: 100 - 500 kg/ha/vụ

  Cây công nghiệp:

  Bón lót: 100 - 1.000 kg/ha
  Bón thúc: 100 - 1.200 kg/ha/vụ

  Cây ăn quả (trái):

  Bón lót: 100 - 1.000 kg/ha
  Bón thúc: 100 - 1.200 kg/ha/vụ

  Cây rau, màu:

   Bón lót: 50 - 400 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 500 kg/ha/vụ