3              

                       z2708093532654 358dc4b208f9afa815000c0405de5a191 NPK Phú Mỹ 15 - 5 - 20 +TE
Mô tả 
 Mã số:  Mã số: 05388
 Loại phân: Phân bón  NPK bổ sung trung vi lượng
 Hàm lượng dinh dưỡng:

Đạm tổng số (Nts): 15%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 20%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

 Phương thức sử dụng: Bón rễ (h,v)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

 

Hướng dẫn sử dụng

  Cây lương thực:

  

  Cây công nghiệp:

  

  Cây ăn quả (trái):

  

  Cây rau, màu: