19 002 NPK Phú Mỹ 16 -16 - 8+ 10S +TE
Mô tả 
 Mã số:  00062
 Loại phân: Phân bón  NPK bổ sung trung vi lượng
 Hàm lượng dinh dưỡng:

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Lưu huỳnh (S): 10%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

 Phương thức sử dụng: Bón rễ (h,v)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng

 

Hướng dẫn sử dụng

  Cây lương thực:

  Bón lót: 100 - 400 kg/ha
  Bón thúc: 100 - 500 kg/ha/vụ

  Cây công nghiệp:

  Bón lót: 100 - 1.000 kg/ha
  Bón thúc: 100 - 1.200 kg/ha/vụ

  Cây ăn quả (trái):

  Bón lót: 100 - 1.000 kg/ha
  Bón thúc: 100 - 1.200 kg/ha/vụ

  Cây rau, màu:

  Bón lót: 50 - 400 kg/ha
  Bón thúc: 50 - 500 kg/ha/vụ