BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chi tiết xem file đính kèm:

2019.08.14 - CV51 DNB HDQT CBTT BCTC giữa niên độ đã được soát xét

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2019.07.16 - CV39 ĐNB HĐQT CBTT BC tài chính Q2 2019

Chi tiết xem file đính kèm:

2019.04.17 - CV28 DNB HDQT CBTT Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

Chi tiết file đính kèm:

2019.03.07 - CV14 DNB HDQT CBTT BC tài chính đã kiểm toán năm 2018

Chi tiết file đính kèm:

CBTT Báo cáo tài chính Cty năm 2018 số 06/ĐNB-HĐQT ngày 28/01/2019