BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.03.16 - CV16 DNB HDQT CBTT Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2020.01.20 - CV07 DNB HDQT CBTT báo cáo tài chính quý 4 năm 2019

Thông tin chi tiết trong file đính kèm:

2019.10.15 - CV56 DNB HDQT CBTT BCTC quý 3 năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm:

2019.08.14 - CV51 DNB HDQT CBTT BCTC giữa niên độ đã được soát xét

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2019.07.16 - CV39 ĐNB HĐQT CBTT BC tài chính Q2 2019