BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chi tiết xem file đính kèm:

2019.04.17 - CV28 DNB HDQT CBTT Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

Chi tiết file đính kèm:

2019.03.07 - CV14 DNB HDQT CBTT BC tài chính đã kiểm toán năm 2018

Chi tiết file đính kèm:

CBTT Báo cáo tài chính Cty năm 2018 số 06/ĐNB-HĐQT ngày 28/01/2019

Chi tiết file đính kèm:

2019.01.18---CV02-DNB-HDQT-CBTT-bo-co-ti-chnh-Qu-4-nm-2018.pdf

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdfBCTC Quý 3 2018