BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thông tin chi tiết trong file đính kèm:

2019.10.15 - CV56 DNB HDQT CBTT BCTC quý 3 năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm:

2019.08.14 - CV51 DNB HDQT CBTT BCTC giữa niên độ đã được soát xét

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2019.07.16 - CV39 ĐNB HĐQT CBTT BC tài chính Q2 2019

Chi tiết xem file đính kèm:

2019.04.17 - CV28 DNB HDQT CBTT Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

Chi tiết file đính kèm:

2019.03.07 - CV14 DNB HDQT CBTT BC tài chính đã kiểm toán năm 2018