BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2019.07.26 - BC46 BC HDQT BC tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019

 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2019.07.26 - CV45 DNB HDQT CBTT về chi trả cổ tức năm 2018

 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2019.07.26 - CV109 DNB HDQT DS cổ đông nhà nước cổ đông lớn

 

Chi tiết xem file đính kèm

2019.07.08 - CV38 DNB HDQT CBTT Hợp đồng cung cấp DV kiểm toán BCTC năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm:

2019.07.04 - CV37 DNB HDQT CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019