BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chi tiết xem file đính kèm:

2019.07.04 - CV37 DNB HDQT CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

2019.04.11 - CV26 DNB HDQT CBTT BB & Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Chi tiết xin xem file đính kèm:

 2019.03.29 - Thư mời và giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Chi tiết xin xem file đính kèm:

2019.03.29 - CV22 DNB HDQT CBTT tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

Chi tiết xin xem file đính kèm:

2019.03.01 - CV13 DNB HDQT CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2019