BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chi tiết xin xem file đính kèm

pdf2018.07.06 - CV48 DNB HDQT công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2018.06.26 - CV46 & NQ79 HĐQT CBTT Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdfCV28 DNB HDQT CBTT BB & NQ Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.pdf

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2018-04-05-cbtt-tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-2018.pdf

pdf2018-04-05-tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-nam-2018.pdf