Hàm lượng Nitơ: 21%min

Độ ẩm: 0.5%max

Axit tự do: 0.03%max.