BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGHỊ QUYẾT

V/v: điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của
Công ty cổ phần Phân bón  và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Thông tin chi tiết

Ngày 22/09/2011, Công ty PVFCCo-SE tạm ứng cổ tức đợt I năm 2011.