BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2018-04-05-cbtt-tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-2018.pdf

pdf2018-04-05-tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-nam-2018.pdf

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2018-04-02_-_Thu_moi_Quy_co_dong.pdf

(Chi tiết xin xem file đính kèm) 

pdf2018-04-02_-_CV23_DNB_HDQT_CBTT_chi_tieu_ke_hoach_SXKD_nam_2018_cua_PSE.pdf

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdfChốt danh sách cổ đông

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdfBC kết quả CP của người giao dịch nội bộ