BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chi tiết xin xem file đính kèm pdf(1)(2)

Download Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

pdfCCTT_Le_Duc_Thuan.pdf

pdfCCTT_Nguyen_Van_Son.pdf