BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdfCông bố thông tin ký HĐ kiểm toán

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdfCV135 DNB-HDQT-CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 & Nghị quyết phê duyệt

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2017-04-10-BB-phien-hop-DHDCD-thuong-nien-2017.pdf

pdf2017-04-10-NQ-phien-hop-DHDCD-thuong-nien-2017.pdf