TIN TỨC CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013)

Kính gửi: Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

               Trung tâm Lưu kí Chứng khoán Việt Nam

 Ngày 31/12/2011 Công ty cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ lập Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông...