TÀI LIỆU QUẢN TRỊ CÔNG TY

pdf15-45-BC-HDQT-CVHDQT.pdf

pdfDownload để xem

Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 17/04/2015.