Thông tin thị trường

  1. Các tỉnh phía Bắc

 a) Trên lúa:
 + Sâu cuốn lá nhỏ: Lứa 6 tiếp tục gây hại trên lúa đứng cái – đòng, trỗ; gây hại nặng cục bộ ở những diện tích có mật độ sâu cao, nhất là trên lúa đòng, trỗ, các tỉnh Bắc Trung bộ nếu không phòng trừ kịp thời. Cần tiếp tục tăng cường giám sát đồng ruộng, phân loại diện tích nhiễm và phòng trừ ở những ruộng lúa có mật độ sâu cao, ngay khi sâu còn tuổi nhỏ.

 

1. Các tỉnh phía Bắc
- Trên mạ, lúa mùa sớm:
+ Rầy nâu, rầy lưng trắng phát sinh và tích lũy số lượng trên mạ, lúa hè thu - mùa; một số diện tích có thể có mật độ tăng cao, do rầy di trú từ các ruộng lúa đông xuân đang thu hoạch; cần theo dõi và xử lý khi mật độ cao, nhất là những diện tích có bệnh lùn sọc đen vụ trước.